Pravidla

1. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla diskuse a podmínky užití webových stránek emulgatory.cz, chemievjidle.cz, zdraverecepty.cz, zdraveprodejny.cz, zdravapotravina.cz, lidicky.cz, nutriatlas.cz (dále jen "Weby")
2. V případě nedodržování pravidel může být účet zablokován nebo smazán
3. Veškeré informace na Webech jsou nezávazného charakteru
4. Uživatel nesmí v rámci Webů ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice
5. Vložením autorského díla poskytuje autor licenci k zveřejnění tohoto autorského díla na Webech
6. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem pro účely vedení uživatelského účtu
7. Uživatel má právo kdykoliv požádat o zrušení své registrace a vymazání osobních údajů

Pravidla diskuse

Pokud budou tato pravidla uživatelem porušena, může to vést ke smazání příspěvku, případně jeho úpravě.

Je zakázáno vkládat příspěvky:
- s komerčním podtextem, reklamou a nebo spamem.
- s osobní inzercí a nabídkami prodám/koupím.
- urážející nebo napadající ostatní účastníky diskuse.
- obsahující vulgarismy.
- jakkoliv porušující platné zákony ČR.
- s projevy rasové nesnášenlivosti.
- vědomě obsahující zavádějící nebo nepravdivé informace.
- obsahující text porušující autorská práva, např. text zkopírovaný z jiných stránek (vždy uveďte odkaz na původní zdroj textu).
- snažící se manipulovat ostatními diskutujícími, např. vystupováním pod více uživatelskými jmény, diskutováním sám se sebou apod.
- obsahující fotografie v rozporu s autorskými právy.
- jejichž cílem je propagace osoby uživatele, např. prosba o hlasování v soutěži apod.

Podrobné znění provozních podmínek užití webových stránek

Provozovatelem internetových adres emulgatory.cz, chemievjidle.cz, zdravapotravina.cz, zdraverecepty.cz, zdraveprodejny.cz, nutriatlas.cz a lidicky.cz (dále jen "webová stránka") je Občanské sdružení Zdravá potravina, sídlem Poděbradovo náměstí 1570, Hlinsko, 539 01 (dále jen "provozovatel")

Provozovatel může provozní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna provozních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu.

Souhlas s provozními podmínkami provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Vytvořit nový účet“ (dále jen „Registrace“). Údaje uvedené uživatelem v Registraci jsou pro účely provozních podmínek považovány za správné.

V návaznosti na Registraci zobrazí Provozovatel uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel má právo registraci uživatele odmítnout uživatele, a to zejména u osob, které dříve podstatným způsobem porušily provozní podmínky.

Za uživatele se považuje i neregistrovaný (anonymní) návštěvník, který přispívá obsahem na webové stránky.

Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a audiovizuální záznamy a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

Provozovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší provozní podmínky.

Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. 

Uživatel nesmí ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je webová stránka dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

- zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

- zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

- porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

Uživatel nesmí rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s Provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

V případě, že uživatel uloží nebo bude na Webových stránkách šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje uživatel uložením nebo šířením díla v rámci služby poskytovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence).

Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Provozovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Provozovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Provozovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. Provozovatel není povinen licenci využít.

Provozovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených Provozovatelem (třetími osobami pověřenými Provozovatelem) je Provozovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Provozovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. 

Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, pohlaví, datum narození a další osobní údaje, které uživatel vloží do uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách.

Osobní údaje uživatele mohou být předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.